Voor Verwijzers

Inleiding
In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun ouders mee. De meeste scheidingen verlopen redelijk tot goed, bij ongeveer 30% van de scheidingen zijn er problemen rond financiën en/of ouderschapsplan. Bij 15% van deze laatste groep verloopt de scheiding zeer problematisch.

De scheiding is zeer complex geworden door slepende meningsverschillen die worden uitgevochten via mediators, advocaten en hulpverleners. Niet alleen de twee ouders, ook hun families en vrienden, de scholen van hun kinderen en andere instanties, raken betrokken in de strijd. In de loop van dit proces is veel achterdocht en wantrouwen gegroeid die het steeds moeilijker maakt tot constructieve oplossingen te komen. In deze scheidingen komen kinderen kinderen knel te zitten en raken beschadigd.

Doelstelling Kinderen Uit de Knel
De methodiek ‘Kinderen uit de Knel’ is ontwikkeld in Haarlem door het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum. De methodiek beoogt  dat de strijd tussen ouders minder destructief wordt, mogelijk zelfs gestaakt wordt, en dat er ruimte komt voor een ouderschap waarbij kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Gescheiden ouders en hun kinderen lijken goed te profiteren van deze aanpak. Lees meer  over Kinderen uit de Knel van het Lorentzhuis en het KJTC.

In 2017 is het onderzoeksrapport naar de ervaringen van ouders en kinderen in Kinderen uit de Knel verschenen. Klik hier voor Onderzoeksrapport Kinderen uit de Knel 2017.

Kinderen uit de Knel Rotterdam wordt uitgevoerd door een team psychologen/ systeemtherapeuten en (ortho)pedagogen waarbij twee teamleden ook als MfN-registermediator en bijzondere curator actief zijn. Voor het hele team geldt dat zij dagelijks werken met ouders en kinderen. Het team is getraind door de ontwikkelaars van deze methodiek, werkzaam bij het Lorentzhuis en het KJTC en ontvangen van hen supervisie.

Werkwijze groepsprogramma
Kinderen uit de Knel is een methodische groepsbehandeling voor zes ouderparen en hun kinderen die zich in een complexe scheidingssituatie bevinden.

Voorafgaand aan de groepsbijeenkomsten vindt een uitgebreide intakeprocedure plaats van twee intakegesprekken: een gesprek zonder kinderen en een gesprek met kinderen.
In het eerste intakegesprek met alleen de ouders wordt met hen uitgebreid gekeken naar hun scheidingsverhaal en hun motivatie om aan Kinderen uit de Knel deel te nemen. Doel is voor zowel ouders als therapeuten een goede afweging te maken of deelname de beste aanpak is in deze fase. Soms is een extra gesprek wenselijk of nodig.
In het tweede intakegesprek zijn de kinderen aanwezig en zij gaan met de therapeuten van de kindergroep in gesprek. De ouders en de therapeuten van de oudergroep gaan samen in gesprek over concrete doelen die zij met hun deelname willen bereiken.

De oudergroep komt acht keer twee uur bij elkaar in een periode van drie tot vier maanden. In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar. Deze bijeenkomsten vinden op weekdagen, buiten schooltijden plaats.

Voorafgaand aan de groepsbijeenkomsten vindt een netwerkbijeenkomst plaats. Om de strijdende ouders heen bevindt zich namelijk vaak een schil van betrokkenen die invloed hebben op de strijd. Het doel van de netwerkbijeenkomst is deze betrokkenen te  informeren over het programma en hen te motiveren de ouders en kinderen te steunen.

Halverwege het traject vindt met elk ouderpaar een tussengesprek plaats, waarin wordt gekeken naar hun ontwikkelingen tot dan toe en hoe ver zij zijn met hun concrete doelen.

In de eerste helft van het traject vindt met elke ouder en zijn/haar huidige partner een partnergesprek plaats. De ervaring heeft geleerd dat juist huidige partners heel veel invloed hebben op het welslagen van de doelen van de ouders.

De ouders werken, onder begeleiding van twee therapeuten, aan het doorbreken van de negatieve interactiepatronen om daarmee een basis te leggen voor het werken aan hun concrete doelen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

De kinderen maken, eveneens onder begeleiding van twee therapeuten, met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Ze kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.

Aan het eind van het traject wordt, in een of meer nagesprekken, met ouders en kinderen geëvalueerd. Indien wenselijk kijken we met hen of er nog een vervolgtraject nodig is. Waar mogelijk begeleid het team dit zelf; indien nodig of wenselijk verwijzen wij gericht door.

Meer informatie, verwijzen & aanmelden
Indien u cliënten hebt die u aan wilt melden voor de groepsbehandeling Kinderen uit de Knel Rotterdam, of als u meer informatie over het programma wilt, kunt u hier contact met ons opnemen. Hier vindt u praktische informatie over het eerstvolgende groepsprogramma.

Voorwaarden voor deelname:

  • Beide ouders dienen zich zelf aan te melden
  • Beide ouders zijn bereid samen te komen naar de intakes
  • Juridische procedures, eventueel tijdelijk, te stoppen of ‘ on hold’ te zetten
  • Mee te werken aan het invullen van vragenlijsten om zicht te krijgen op de problematiek, de behaalde verbeteringen en voor onderzoek.